Warunki sprzedaży i dostaw firmy

TAMPOPRINT® AG

 1. Zasady ogólne
  1. Nasze warunki sprzedaży są jedynymi obowiązującymi warunkami; warunki klienta będące sprzeczne lub niezgodne z naszymi warunkami sprzedaży nie będą uznawane, chyba że wyraźnie wyraziliśmy na to zgodę w formie pisemnej. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, gdy dostarczamy klientowi towar bez zastrzeżeń wiedząc o istnieniu warunków klienta, które są sprzeczne lub niezgodne z naszymi.
  2. Wszelkie ustalenia z klientem służące wykonaniu niniejszej umowy, zostaną w niej zapisane.
  3. Nasze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu § 310 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego [niem. skrót BGB].
 2. Oferta, zawarcie umowy, wymóg zachowania formy pisemnej
  1. Nasze oferty nigdy nie są wiążące. Informacje przekazywane przed zamówieniem w ramach przedstawiania oferty, w szczególności informacje dotyczące świadczenia lub pozostałe dane składowe, stanowią tylko wówczas wiążące porozumienia, gdy zostaną przez nas pisemnie potwierdzone i zapisane w potwierdzeniu zlecenia. Zawarcie z nami umowy następuje dopiero wraz z przesłaniem przez nas pisemnego potwierdzenia zlecenia. Zastrzegamy sobie jednak (szczególnie w wypadkach pilnych) prawo do przyjęcia zamówienia milcząco w drodze bezpośredniej jego realizacji.
  2. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie względem ilustracji, rysunków, kalkulacji oraz pozostałych dokumentów. Dotyczy to również dokumentów „poufnych”. Klientowi wolno przekazać je osobom trzecim wyłącznie po uzyskaniu od nas w formie pisemnej wyraźnej zgodny.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania nieistotnych i małych zmian w konstrukcji i formie, o ile przedmiot dostawy nie zostanie zmieniony w sposób, który wiązałby się dla kupującego z nadmiernymi niedogodnościami lub gdy zmiany spowodowane są technicznym postępem albo zmianą wyposażenia w naszym zakładzie lub u naszych dostawców. Zastrzegamy sobie prawo do wykonania zlecenia z nieistotnymi odchyleniami od przekazanych nam wzorów i materiałów.
 3. Ceny
  1. O ile z potwierdzenia zlecenia nie wynika nic innego, nasze ceny obowiązują „loco fabryka”   nie zawierają kosztów opakowania; opakowanie zostanie dodatkowo doliczone do rachunku.
  2. Uzgodnione z nami ceny obowiązują, o ile i w zakresie, w jakim uzgodnione dostawy i świadczenia zostaną zrealizowane maksymalnie w przeciągu czterech miesięcy po zawarciu umowy, chyba że zwłoka wynika z naszej winy. Jeżeli dostawy lub świadczenia zostaną spełnione później niż po upływie 4 miesięcy od momentu zawarcia umowy, wówczas jesteśmy uprawnieni do doliczenia klientowi dodatkowo do ustalonej ceny kosztów części lub kosztów płac, które (co musimy udowodnić) od momentu zawarcia umowy wzrosły albo do zafakturowania ich na podstawie nowego cennika, który w międzyczasie zaczął obowiązywać. Jeżeli klient dokona zmian po zawarciu umowy, wówczas możemy doliczyć do faktury koszty dodatkowe powstałe w związku ze zmianą. Dotyczy to również specjalnych przebiegów i dopasowań oraz zmienionych po udzieleniu zlecenia specyfikacji przedmiotu obrabianego lub przebiegów technologicznych.
  3. Nasze ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT; podatek ten zostanie wyszczególniony na fakturze w wysokości ustawowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 4. Warunki i terminy płatności
  1. Potrącenie skonta jest możliwe wyłącznie po ustaleniu go w formie pisemnej.
  2. Wszelkich płatności (nieuwzględniających diet czy opłat) należy dokonać bezgotówkowo w walucie euro przelewem na jedno z naszych kont firmowych. Klient ponosi ryzyko walutowe. Nasi pracownicy terenowi nie są uprawnieni do przyjmowania płatności. Przyjęcie zleceń wypłaty, weksli lub czeków następuje – podobnie jak ich przekazanie – w celu realizacji na poczet zobowiązania. Diety obciążają klienta.
  3. Termin płatności całkowitej kwoty naszych faktur wynosi zasadniczo (o ile nic innego nie wynika z potwierdzenia zlecenia) 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku wymienionych poniżej produktów i świadczeń obowiązują następujące szczególne terminy płatności oraz płatności częściowe:
   1. Świadczenia serwisowe należy opłacić w kwocie brutto natychmiast po otrzymaniu faktury.
   2. Towary konsumpcyjne (części zapasowe, osprzęt, klisze, farby, tampony itp.) należy opłacić w przeciągu 10 dni od daty otrzymania faktury.
   3. W przypadku umów sprzedaży z elementami umów o dzieło z dziedziny automatyzacji, budowy maszyn specjalnych, systemów laserowych ALFALAS oraz przemysłowych systemów DMD Ink Jet, płatność 30% wynagrodzenia jest wymagalna natychmiast wraz z udzieleniem zlecenia. Kolejne 60% wynagrodzenia staje się wymagalne po próbnym uruchomieniu urządzenia u nas przed dostawą i odbiorze przez klienta; pozostałe 10% jest wymagalne w terminie 14 dni od dostawy (od bram fabrycznych zakładu przez nas wybranego – Korntal-Münchingen albo Westerheim). W przypadku zwłoki klienta w odbiorze (cyfra VII. ust. 4.) reszta kwoty wymagalna jest każdorazowo natychmiast po wystąpieniu zwłoki.
  4. Jeżeli klient spóźni się z zapłatą wymagalnej należności, wówczas jesteśmy uprawnieni żądać odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości obowiązującej w stosunkach między kupcami, aktualnie 9% ponad obowiązującą każdorazowo bazową stawką procentową. Niezależnie od tego wciąż przysługuje nam możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikłą ze zwłoki.
  5. Jeżeli klient spóźni się z płatnością więcej niż 30 dni, wówczas jesteśmy uprawnieni do żądania zapłaty wszelkich należności wynikających z naszej współpracy – nawet wtedy, gdy udzielono zgodę na odroczenie płatności lub dokonanie jej w ratach – oraz do egzekwowania sumy wszystkich należności. W odniesieniu do niespełnionych świadczeń przysługuje nam prawo retencji. Związanie terminami dostaw w ramach współpracy wygasa.
  6. Wpływające płatności zostaną najpierw zaliczone na poczet ewentualnie powstałych kosztów, później na poczet odsetek, należności za ewentualne świadczenia uboczne i na koniec każdorazowo na poczet najstarszej ceny/wynagrodzenia za świadczenie, chyba że klient przy dokonaniu płatności wyraźnie podaje, które zobowiązanie spłaca.
  7. Prawo dokonania potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, kiedy jego roszczenia wzajemne są prawomocne, bezsporne albo zostały przez nas uznane. Oprócz tego może on skorzystać z przysługującego mu prawa retencji, o ile jego roszczenie wzajemne bazuje na tym samym stosunku umownym.
 5. Zastrzeżenie prawa własności
  1. Do momentu otrzymania wszystkich płatności wynikających ze współpracy z danym klientem zastrzegamy sobie prawo własności na dostarczonych klientowi rzeczach. Jeżeli klient naruszy postanowienia umowy, w szczególności spóźni się z zapłatą, jesteśmy uprawnieni do cofnięcia dostarczonych mu rzeczy. Cofnięcie lub zajęcie przez nas dostarczonych rzeczy stanowi odstąpienie od umowy. Po cofnięciu dostarczonych rzeczy jesteśmy uprawnieni do ich spieniężenia. Kwota uzyskana z ich spieniężenia – pomniejszona o koszty z tym związane – zostanie zaliczona na poczet zobowiązań klienta.
  2. Przed przejściem na klienta prawa własności, klient nie jest uprawniony do sprzedaży dostarczonego przez nas towaru, chyba że poinformował nas o tym, że będzie działał jako odsprzedawca. W przypadku odsprzedaży klient już teraz ceduje na nas wszelkie roszczenia w wysokości kwoty końcowej naszego roszczenia widniejącej na fakturze (wraz z podatkiem VAT), które będą mu przysługiwać z odsprzedaży w stosunku do swoich odbiorców lub osób trzecich i to niezależnie od tego, czy przedmiot sprzedaży został odsprzedany bez przetwarzania go czy po dokonanym przetworzeniu. Klient jest zobowiązany udzielić nam w każdej chwili informacji o odsprzedaży oraz przedstawić stosowne potwierdzenie dokonania jej oraz uzyskanych w związku z nią roszczeń i to w takim zakresie, żebyśmy byli w stanie wyegzekwować cesję roszczenia na naszą rzecz. Przyjmujemy cesję, o której mowa powyżej.
  3. Przetwarzanie lub przekształcanie dostarczonego towaru przez klienta zawsze dokonywane jest w naszym imieniu. Jeżeli dostarczona rzecz zostanie przetworzona z innymi przedmiotami, które do nas nie należą, wówczas nabywamy współwłasność na nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości przedmiotu umowy sprzedaży (końcowa kwota z faktury, łącznie z podatkiem VAT) w stosunku do innych   okresie przetwarzania przetworzonych przedmiotów. W pozostałym zakresie w odniesieniu do powstałej w wyniku przetworzenia rzeczy obowiązuje to samo, co w przypadku dostarczenia rzeczy objętej zastrzeżeniem prawa własności.
  4. Jeżeli przedmiot umowy sprzedaży zostanie nierozłącznie połączony z innymi przedmiotami, które do nas nie należą, wówczas nabywamy współwłasność na nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości przedmiotu umowy sprzedaży (końcowa kwota z faktury, łącznie z podatkiem VAT) w stosunku do innych w momencie połączenia połączonych przedmiotów. Jeśli połączenie nastąpi w taki sposób, że rzecz klienta traktuje się jako rzecz główną, wówczas przyjmuje się, że klient przenosi na nas proporcjonalną część współwłasności. Klient dzierży dla nas powstałe w ten sposób prawo własności lub współwłasności.
  5. Klient zobowiązany jest do starannego obchodzenia się z towarem objętym zastrzeżeniem prawa własności, prawidłowego przechowywania i odpowiedniego ubezpieczenia go do wysokości wartości początkowej na wypadek pożaru, kradzieży, zalania i wandalizmu. Już dziś ceduje on na nas swoje roszczenia z tytułu ubezpieczenia w wysokości całkowitych kwot nieuregulowanych należności. Przyjmujemy cesję, o której mowa powyżej. Klient jest zobowiązany udowodnić nam na żądanie zawarcie ubezpieczenia od wymienionych wyżej ryzyk.
  6. O ile konieczne stanie się wykonanie prac serwisowych lub kontrolnych, klient musi przeprowadzić je w odpowiednim czasie na własny koszt.
  7. W razie zajęcia towaru lub innych ingerencji osób trzecich, klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić nas pisemnie, tak aby można było podjąć kroki sprzeciwiające się takiej ingerencji. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów dochodzenia naszych roszczeń związanych z zastrzeżeniem prawa własności w pełnej wysokości, czy to na drodze sądowej (np. poprzez powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego [niem. skrót ZPO]) czy pozasądowej, wówczas klient odpowiada za powstałe u nas braki.
  8. Zobowiązujemy się przekazać na żądanie klienta przysługujące nam zabezpieczenia, o ile zaspokojenie się z wartości rzeczy objętych naszym zabezpieczeniem przekracza wartość należności, które podlegały zabezpieczeniu w ramach współpracy z danym klientem o więcej niż 10%; do nas należy wybór zabezpieczeń, które zostaną przekazane.
 6. Dostawa
  1. Zakres dostawy wynika wyłącznie z umowy lub z potwierdzenia zamówienia. O ile nie ma o tym wyraźnej wzmianki, farby drukarskie i chemia barwna nie są objęte zakresem dostawy.
  2. Jeżeli ustalono dostawę maszyn lub urządzeń specjalnych i zlecenie zostało właśnie w ten sposób oznakowane, wówczas nie odpowiadamy z tytułu odszkodowania czy z powodu zwłoki za niewykonanie świadczenia albo brak obiecanych funkcji. Wyłączenie naszej odpowiedzialności wiąże się z koniecznością wykazania, że spełnienie świadczenia zgodnie z i w ramach umowy nie jest możliwe lub też nie jest możliwe w ramach umowy z powodów technicznych albo gospodarczych. W takich przypadkach jesteśmy uprawnieni do odmowy spełnienia świadczenia.
  3. Nasz obowiązek dostawy uzależniony jest od prawidłowej dostawy własnej na czas (względnie wraz z montażem i oddaniem do eksploatacji oraz optymalizacją) leżącej po stronie naszych dostawców, chyba że to my ponosimy odpowiedzialność za niedostarczenie towaru. Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o niedostępności świadczenia. W tym wypadku niezwłocznie zwrócimy świadczenia wzajemne spełnione do tej pory.
 7. Czas dostawy
  1. Informacje odnośnie terminu dostawy funkcjonują jako przewidywalny czas dostawy. Jeżeli wystąpi przeszkoda na drodze do terminowej dostawy, która spowodowana została siłą wyższą albo podobnym nie dającym się przewidzieć zdarzeniem (np. strajkiem, zakłóceniami w transporcie), wówczas ustalone terminy dostaw zostaną odpowiednio dopasowane do zaistniałych okoliczności. Klient zostanie o tym poinformowany. Do siły wyższej zaliczany jest również przypadek, w którym wywóz ustalonej dostawy okaże się być po zawarciu umowy prawnie niedozwolony.
  2. Spełnienie naszego obowiązku dostawy uzależnione jest ponadto od punktualnego i prawidłowego spełnienia obowiązków przez klienta. Zastrzegamy sobie zarzut nie wywiązania się z umowy. Jeżeli klient nie wywiąże się na czas z obowiązku współdziałania, np. zamówi wzory wydruków   nie przekaże na czas wymaganych do wyprodukowania i oddania do eksploatacji informacji i instrukcji, tj. udzieli ich i udostępni dokumentację po wezwaniu, wówczas należy odpowiednio zmienić terminy dostaw. To samo dotyczy sytuacji, w której klient po złożeniu zamówienia wprowadza  miany do przedmiotu zamówienia czy wyposażenia albo też zmienia instrukcje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, a które ze względu na swój zakres powodują zwiększenie nakładu pracy. Obowiązuje to również w odniesieniu do specyfikacji części do obróbki lub technologii.
  3. Warunkiem, który musi zostać spełniony, aby bieg rozpoczął podany przez nas termin dostawy, jest ustalenie wszelkich kwestii technicznych.
  4. Jeżeli klient dopuści się zwłoki w odbiorze albo naruszy w sposób zawiniony pozostałe obowiązki współdziałania, wówczas jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za powstałą w tym zakresie szkodę – wraz z kosztem dodatkowego nakładu pracy. Pozostałe roszczenia oraz prawa pozostają nienaruszone. Zwłoka w odbiorze ma miejsce również wówczas, gdy z powodu wystąpienia przeszkody leżącej po stronie klienta (np. opóźnienia w budowie), dostarczona rzecz jest użytkowana w ograniczonym stopniu.
  5. O ile spełnione zostaną wymagania z VII.4., ryzyko przypadkowej utraty rzeczy albo przypadkowego pogorszenia przedmiotu umowy sprzedaży przechodzi na klienta w momencie, w którym dopuścił on się zwłoki w odbiorze albo zwłoki jako dłużnik.
  6. Ponosimy odpowiedzialność ustawową, o ile umowa sprzedaży leżąca u podstaw stosunku zobowiązaniowego stanowi w rozumieniu § 286 ust. 2 nr.4 niemieckiego kodeksu cywilnego albo § 376 niemieckiego kodeksu handlowego transakcję o terminie bezwzględnie wiążącym. Ponosimy również odpowiedzialność ustawową, o ile w wyniku zawinionej przez nas zwłoki w dostawie klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń mających związek z tym, że jego interes został naruszony z powodu dalszego nieprawidłowego wykonania umowy.
  7. Oprócz tego ponosimy odpowiedzialność ustawową, o ile zwłoka w dostawie nastąpi w związku z naruszeniem postanowień umownych, wynikającym z naszej umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa; winę naszych przedstawicieli lub pomocników należy przypisać nam samym. O ile zwłoka w dostawie nastąpi w związku z naruszeniem postanowień umownych, wynikającym z rażącego niedbalstwa, wówczas nasza odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
  8. Ponosimy również odpowiedzialność ustawową, o ile nasza zwłoka w dostawie wynika z zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego; w tym wypadku odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
  9. W pozostałym zakresie nie ponosimy odpowiedzialności za zwłokę w dostawie.
  10. Klient może na wypadek naszej zwłoki skorzystać z przysługujących mu z tego tytułu praw dopiero wtedy, gdy wyznaczy nam stosowny termin dodatkowy wynoszący minimum trzy tygodnie, w przypadku umów o budowę urządzeń przemysłowych, w przypadku których montaż i oddanie do eksploatacji następuje u klienta – dodatkowy termin wynoszący minimum miesiąc.
  11. Pozostałe roszczenia ustawowe oraz prawa klienta pozostają nienaruszone.
 8. Opakowanie i wysyłka
  1. Wysyłka naszych maszyn (standardowych maszyn tampodrukowych, automatyzacji, maszyn specjalnych, systemów laserowych ALFALAS oraz przemysłowych systemów DMD Ink Jet) następuje na terenie Niemiec „loco fabryka” na ryzyko zamawiającego, o ile potwierdzenie zlecenia nie stanowi inaczej. Dotyczy to również przypadku, w którym ustalono dostawę „franco fracht”.
  2. Jeżeli klient sobie tego życzy, ubezpieczamy dostawę ubezpieczeniem transportu; koszty związane z owym ubezpieczeniem ponosi klient.
  3. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zawinione przez spedytora, chyba, że to my jesteśmy odpowiedzialni za wystąpienie danego opóźnienia.
  4. Skrzynie, sanie załadowcze i pozostałe materiały służące jako opakowania zostaną doliczone do faktury po cenie kosztów własnych i nie zostaną przez nas zwrócone, chyba że w umowie albo ustawie postanowiono inaczej. W ostatnim przypadku klient jest zobowiązany na swój koszt odesłać nam dostawę.
  5. Klient ponosi ryzyko szkody powstałej podczas transportu. Jeżeli w przypadku szkód powstałych podczas transportu przysługiwać nam będą roszczenia odszkodowawcze w stosunku do spedytora/przewoźnika, wówczas scedujemy je po zapłacie pełnej ceny wraz z wszelkimi kosztami i dietami na klienta. Klient przyjmuje cesję roszczeń.
  6. Osprzęt, części zapasowe, klisze, farby, tampony itp. dostarczamy zgodnie z „klauzulą dostawy franco siedziba”. Jeżeli klient ma życzenia związane z dostawą (życzenia specjalne, ekspres itp.), wówczas ryczałtowo doliczamy koszt wysyłki.
 9. Montaż
  1. Świadczenie nie obejmuje przyuczenia i zapoznania klienta z tokiem pracy urządzenia – nawet jeśli ustalono jego montaż u klienta.
  2. Jesteśmy zobowiązani do montażu dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną wszelkie wymagania konstrukcyjne i techniczne dla instalacji urządzenia. Klient zobowiązany jest wykazać pisemnie przed ustalonym terminem montażu zawczasu odpowiednie przygotowanie i zapewnić swobodny dostęp oraz udostępnić na terenie swojego przedsiębiorstwa na swój koszt odpowiedni sprzęt do podnoszenia i transportu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywany przez niego w tym zakresie personel  ni sprzęt. Jeżeli te wymagania nie zostaną spełnione w momencie dostawy, a kompletne lub bezbłędne spełnienie świadczenia nie jest możliwe albo jest możliwe, lecz wiązałoby się ze znacznie zwiększonym nakładem pracy, wówczas jesteśmy uprawnieni wycofać naszych montażystów z miejsca montażu lub żądać zwrotu powstałych w związku z tym kosztów dodatkowego nakładu pracy lub kosztów pracy maszyn. O ile ustalono termin montażu lub termin zapewnienia gotowości operacyjnej, należy je odpowiednio zmienić.
  3. Klient jest zobowiązany na czas trwania montażu pozostawić do naszej dyspozycji na swój koszt nieodpłatnie wewnątrzzakładowy personel pomocniczy i nadzorczy, jak również osobę odpowiedzialną za miejsce budowy.
  4. Przed wysyłką każdą maszynę testujemy. Klient udostępni nam bezpłatnie na naszą prośbę oryginalny materiał potrzebny do kalibracji i przeprowadzenia testów. O ile zostaniemy obciążeni opłatami celnymi lub przewozowymi za transport lub transport powrotny materiału oryginalnego potrzebnego do testów, klient ma obowiązek nam je zwrócić. Możemy zużyć udostępniony nam materiał oryginalny w ramach kalibracji i przeprowadzania testów i nie jesteśmy zobowiązani do odesłania ewentualnych jego niewykorzystanych ilości.
 10. Narzędzia, szablony
  Potrzebne do realizacji postanowień umownych zakupione albo wyprodukowane przez nas narzędzia, modele, małe części i plany pozostają – o ile pisemne zlecenie nie stanowi inaczej – naszą własnością, nawet jeśli zostały wyprodukowane według specyfikacji klienta albo gdy koszty zakupu lub wyprodukowania całkowicie albo częściowo pokrył klient.
 11. Prawa ochronne, patenty
  1. W przypadku wykonania specjalnego maszyny na zlecenie klienta (maszyny specjalne) nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia, czy wykonanie specjalne narusza patenty albo inne prawa ochronne osób trzecich. Jeżeli w takich przypadkach zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności przez osoby trzecie z powodu naruszenia patentów albo praw ochronnych, klient zwalnia nas z odpowiedzialności i zobowiązany jest zwrócić nam odpowiednio koszty związane z dochodzeniem praw, chyba że klient w tym zakresie nie ponosi winy.
  2. Klient jest zobowiązany do respektowania patentów i praw ochronnych stosowanych w ramach naszego procesu fabrykacji i w ramach naszych technologii, nie wolno mu samodzielnie odwzorowywać budowy naszych maszyn, ich części lub osprzętu, ani też udostępniać ich osobom trzecim do odwzorowania budowniczego.
 12. Wzorcowe wydruki
  Jeżeli udostępniamy klientowi w ramach zapewnienia gotowości operacyjnej próbne wydruki jako wzory na wypadek awarii celem ich sprawdzenia i zatwierdzenia, wówczas uznaje się, o ile klient w przeciągu dwóch tygodni od ich otrzymania nie zakwestionuje ich w formie pisemnej, że ich właściwości są prawidłowe i że zostały one przez klienta zatwierdzone. Obowiązuje to wyłącznie wtedy, gdy wraz z przesyłką wyraźnie wskazaliśmy klientowi ów termin.
 13. Rękojmia
  1. Klient może dochodzić roszczeń z tytułu wad towaru, o ile prawidłowo spełnił stawiane wobec niego zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego [niem. skrót HGB] obowiązki sprawdzenia towaru i złożenia reklamacji. W przypadku ich naruszenia, prawo do rękojmi wygasa. Klient po odbiorze jest zobowiązany natychmiast sprawdzić dostarczone mu urządzenia lub części oraz materiały, jak również uruchomić maszyny. Widoczne podczas takiego sprawdzenia, względnie uruchomienia maszyn wady, należy nam zgłosić pisemnie w przeciągu ośmiu dni. Wady należy szczegółowo opisać.
  2. Dostarczane przez nas maszyny (maszyny standardowe i maszyny specjalne) zasadniczo zakładają pracę jednozmianową.
  3. Na maszyny z naszego programu standardowego (maszyny standardowe) udzielamy w przypadku użytkowania ich w trybie pracy jednozmianowej od momentu przejścia ryzyka 12 miesięcy rękojmi; w przypadku użytkowania ich w trybie pracy wielozmianowej okres rękojmi skraca się do 6 miesięcy od momentu przejścia ryzyka. Na maszyny specjalne (w połowie albo całkowicie zautomatyzowane) udzielamy – od momentu przejścia ryzyka – 12 miesięcy rękojmi.
  4. Reklamacje z tytułu wad towaru należy zgłaszać bezzwłocznie w formie pisemnej. W przypadku wystąpienia wady przedmiotu umowy sprzedaży, prawo do rękojmi realizujemy poprzez ponowne wykonanie zobowiązania. To nam przysługuje prawo wyboru pomiędzy usunięciem wady, a dostarczeniem nowej rzeczy bez wad, względnie wyprodukowaniem nowego dzieła bez wad. W przypadku usunięcia wady ponosimy wszelkie koszty mające na celu jej usunięcie, w szczególności koszty transportu, eurowiniet, pracy i materiału, o ile nie zwiększą się one z tego powodu, że rzecz została przewieziona w inne miejsce niż miejsce spełnienia świadczenia. W razie ponownego wykonania zobowiązania ponosimy koszty tylko do wysokości ceny zakupu.
  5. Jeżeli ponowne wykonanie zobowiązania dwukrotnie się nie uda, wówczas klient ma prawo wyboru pomiędzy odstąpieniem od umowy a żądaniem obniżenia ceny.
  6. Zgodnie z uregulowaniami ustawowymi ponosimy odpowiedzialność, o ile klient dochodzi roszczeń odszkodowawczych wynikających z działań umyślnych albo rażącego niedbalstwa – dotyczy to również działań umyślnych albo rażącego niedbalstwa naszych przedstawicieli albo pomocników. O ile  ie zarzuca nam się umyślnego naruszenia postanowień umownych, odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
  7. Ponosimy odpowiedzialność ustawową, o ile w sposób zawiniony naruszamy istotne zobowiązanie umowne; lecz również w tym wypadku odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
  8. Niezależnie od tego ponosimy odpowiedzialność z powodu zawinionego uszkodzenia życia, ciała albo zdrowia; dotyczy to również odpowiedzialności bezwzględnej wynikającej z [niemieckiej] ustawy o odpowiedzialności za produkt.
  9. W pozostałym zakresie nasza odpowiedzialność jest wykluczona.
 14. Odpowiedzialność całkowita
  1. Odpowiedzialność odszkodowawcza wykraczająca poza zakres uzgodniony w XIII. jest – bez względu na naturę prawną dochodzonego roszczenia – wykluczona. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych wynikających z działań zawinionych, a mających miejsce podczas zawierania umowy, z pozostałych naruszeń obowiązku należytego świadczenia albo z roszczeń deliktowych opiewających na rekompensatę strat materialnych zgodnie z § 823 niemieckiego kodeksu cywilnego.
  2. Ograniczenie z XIV.1. obowiązuje również wtedy, gdy klient żąda zamiast odszkodowania w miejsce świadczenia – rekompensaty za niepotrzebnie powstałe koszty.
  3. Jeżeli odpowiedzialność odszkodowawcza została względem nas wykluczona albo ograniczona, wówczas dotyczy to również osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej naszych pracowników, osób u nas zatrudnionych, współpracowników, przedstawicieli i pomocników.
 15. Ilustracje i rysunki
  1. Zawarte w prospekcie albo pozostałych dokumentach ilustracje i rysunki naszych maszyn i urządzeń służą wyłącznie ogólnemu ich zilustrowaniu i nie są wiążące technicznie. Podane rozmiary i waga nie są podane w sposób dokładny, lecz ‚około’ rzeczywistych wartości. Dokumenty takie pozostają naszą własnością również po ich wydaniu i podlegają naszemu prawu autorskiemu.
  2. Klient jest świadomy tego, że przekazane nam przez niego plany ustawienia, magazynu i rysunki miejscowych uwarunkowań stanowią dla nas w zakresie opracowania zlecenia, konstrukcji i produkcji istotną podstawę wykonania zlecenia. Jeżeli na miejscu okaże się, że ze względu na rozbieżności konieczne będzie dokonanie zmian, wówczas klient ponosi związane z nimi koszty dodatkowe.
 16. Postanowienia końcowe
  1. O ile nic innego nie wynika z potwierdzenia zlecenia, miejscem wykonania zlecenia jest nasza siedziba (Münchingen).
  2. Jeżeli klient jest kupcem, wówczas sądem właściwym dla wynikających z niniejszej umowy sporów jest sąd w Stuttgarcie. Mamy również prawo zaskarżyć klienta w sądzie właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania.
  3. Dla zawartych z nami umów obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. Wyklucza się obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
  4. Uzupełnieniem niniejszych warunków w stosunku do automatyzacji i maszyn specjalnych są nasze szczególne warunki umowy dot. budowy maszyn specjalnych. Uzupełnieniem niniejszych warunków są obowiązujące w branży graficznej ogólne warunki handlowe. W przypadku zamówień składanych przez internet obowiązują nasze szczególne warunki dot. zawierania umów na odległość.
  5. Jeżeli pojedyncze uregulowania okażą się być albo staną się w przyszłości nieskuteczne, nie wpływa to na skuteczność warunków w pozostałym zakresie.